มาตรฐาน IEC คืออะไร
มาตรฐาน IEC
 

มาตรฐาน IEC ( มาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ระดับสากล )

IEC ย่อมาจาก International Electro technical Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ เป็นองค์กรอิสระที่เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2449 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำมาตรฐานระหว่างประเทศ ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังดำเนินการจัดทำระบบการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองคุณภาพให้กับมาตรฐานของ IEC เพื่อเป็นเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ การเป็นสมาชิก IEC จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติของประเทศ แต่ละประเทศจะมีคณะกรรมการแห่งชาติได้เพียงคณะเดียว

สมาชิกของ IEC
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
• 1. สมาชิกสมบูรณ์ (Full member)
มีสิทธิเข้าร่วมกำหนดมาตรฐาน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่
• 2. สมาชิกสมทบ (Associate member)
มีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของ IEC แต่มีสิทธิจำกัด ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ประเทศที่ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติ อาจสมัครเป็นสมาชิกประเภท Pre-Associate member ซึ่งจะ ได้รับความช่วยเหลือในการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติ เพื่อให้สามารถเลื่อนเป็น Associate member ได้ต่อไป

โครงสร้างของ IEC
องค์ประกอบของ IEC ได้แก่
• คณะมนตรี (Council)
• คณะกรรมการบริหารของคณะมนตรี (Council Board)
• คณะกรรมการจัดการด้านการมาตรฐาน (Standardization Management Board)
• คณะกรรมการกลยุทธ์ทางการตลาด (Market Strategy Board – MSB)
• คณะกรรมการด้านการตรวจสอบรับรอง (Conformity Assessment Board)
• คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
• คณะกรรมการวิชาการ (Technical Committee)
• สำนักงานกลาง (Central Office)
 
บทบาทของประเทศไทยกับ IEC

บทบาทของประเทศไทยกับ IEC

ประเทศไทยสมัครเป็นสมาชิกของ IEC ประเภทสมาชิกสมบูรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2534 โดยมีคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานเทคนิคทางไฟฟ้าระหว่างประเทศ (กมฟท.) ซึ่งแต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรีเป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเข้าร่วมกิจกรรมกับ IEC ในการเข้าร่วมกำหนดมาตรฐาน IEC ประเทศไทยได้สมัครเป็นสมาชิกประเภทร่วมทำงาน (P-member) ใน คณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการวิชาการ รวม 21 คณะ และเป็นสมาชิกประเภทสังเกตการณ์ (O-member) รวม 56 คณะ
นอกจากนี้ ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกระบบการตรวจสอบและรับรองบริภัณฑ์เทคนิคไฟฟ้าและชิ้นส่วนของ IEC (IEC System of Conformity assessment Schemes for Electro technical Equipment and Components – IECEE) โดยมี สมอ. เป็นหน่วยรับรอง (National Certification Body - NCB) และสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (สฟอ.) เป็นหน่วยทดสอบ (CB Testing Laboratory - CBTL) ของ IECEE โดยปัจจุบันได้เข้าร่วม ในขอบข่ายผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้า เครื่องปั่นสลัด และตู้เย็น
ข้อดีของการมีมาตรฐานร่วมกันคือ จะทำให้การออกแบบ การผลิต การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในทางการค้า และขจัดการกีดกันทางการค้าที่มาในรูปแบบของข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ
 

Code มาตรฐานบางส่วนของ IEC ที่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่

• IEC 60027 Letter symbols to be used in electrical technology

• IEC 60034 Rotating electrical machinery
• IEC 60038 IEC Standard Voltages
• IEC 60041 Field acceptance tests to determine the hydraulic performance of hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines
• IEC 60044 Instrument transformers
• IEC 60050 International Electro technical Vocabulary
• IEC 60062 Marking codes for resistors and capacitors
• IEC 60063 Preferred number series for resistors and capacitors
• IEC 60065 Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements
• IEC 60068 Environmental Testing
• IEC 60071 Insulation Co-ordination
• IEC 60073 Basic Safety principles for man-machine interface, marking and identification
• IEC 60076 Power transformers
• IEC 60077 Railway applications - Electric equipment for rolling stock
• IEC 60079 Parts 1–14 Electrical Installations in Hazardous Areas
• IEC 60083 Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC
• IEC 60085 Electrical insulation
• IEC 60086 Primary batteries
• IEC 60092 Electrical installations on ships
• IEC 60094 Magnetic tape sound recording and reproducing systems
• IEC 60096 Radio-frequency cables
• IEC 60098 Rumble measurement on Vinyl Disc Turntables
• IEC 60099 Surge arresters
• IEC 60134 Absolute maximum and design ratings of tube and semiconductor devices
• IEC 60137 Bushings for alternating voltages above 1000V
• IEC 60146 Semiconductor Converters
• IEC 60169 Radio-frequency connectors
• IEC 60183 Guide to the selection of high voltage cables
• IEC 60193 Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Model acceptance tests
• IEC 60204 Safety of machinery - Electrical equipment of machines
• IEC 60214 On-load tap changers
• IEC 60228 Conductors of insulated cables
• IEC 60233 Tests on Hollow Insulators for use in Electrical Equipment
• IEC 60238 Edison screw lamp holders
• IEC 60239 Graphite electrodes for electric arc furnaces – Dimensions and designation
• IEC 60245 Rubber-Insulated Cables
• IEC 60255 Electrical Relays
• IEC 60268 Sound system equipment
• IEC 60269 Low voltage fuses
• IEC 60270 High-Voltage Test Techniques – Partial Discharge Measurements
• IEC 60273 Characteristics of indoor and outdoor post insulators for systems with nominal voltages greater than 1000V
• IEC 60287 Calculation of permissible current in cables at steady state rating
• IEC 60296 Mineral Insulating oils for transformers & switchgear
• IEC 60297 Dimensions of mechanical structures of the 482.6 mm (19 in) series
• IEC 60298 high voltage switchgear in metallic enclosure
• IEC 60308 Hydraulic turbines - Testing of control systems
• IEC 60309 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes
• IEC 60317 Specifications for particular types of winding wires
• IEC 60320 Appliance couplers for household and similar general purposes
• IEC 60331 Tests for Electric Cables under Fire Conditions
• IEC 60335 Safety of electrical household appliances
• IEC 60364 Electrical installations of buildings
• IEC 60397 Test methods for batch furnaces with metallic heating resistors
• IEC 60398 Installations for electro heating and electromagnetic processing - General test methods
• IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment
• IEC 60439 Low voltage switchgear and control gear assemblies
• IEC 60445 Basic and safety principles for man-machine interface
• IEC 60446 Wiring colors
• IEC 60479 Effects of current on human beings and livestock
• IEC 60502 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1kV up to 30kV
• IEC 60519 Safety in installations for electro heating and electromagnetic processing
• IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
• IEC 60545 Guide for commissioning, operation and maintenance of hydraulic turbines
• IEC 60571 Electronic equipment used on rail vehicles
• IEC 60574 Audio-visual, video and television equipment and systems
• IEC 60598 Luminaires
• IEC 60559 Binary floating-point arithmetic for microprocessor systems
• IEC 60601 Medical Electrical Equipment
• IEC 60603 Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards
• IEC 60609 Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Cavitation pitting evaluation - Part 1: Evaluation in reaction turbines, storage pumps and pump-turbines - Part 2: Evaluation in Pelton turbines
• IEC 60617 Graphical symbols for diagrams
• IEC 60651 Sound level meters
• IEC 60664 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems
• IEC 60669 Switches for household and similar fixed-electrical installations
• IEC 60676 Industrial electro heating equipment - Test methods for direct arc furnaces
• IEC 60680 Test methods of plasma equipment for electro heat and electrochemical applications
• IEC 60683 Test methods for submerged arc furnaces
• IEC 60694 Common Specifications For High-Voltage Switchgear and Control gear Standards
• IEC 60703 Test methods for electro heating installations with electron guns
• IEC 60715 Dimensions of low-voltage switchgear and control gear. Standardized mounting on rails for mechanical support of electrical devices in switchgear and control gear installations.
• IEC 60721 Classification of environmental conditions
• IEC 60726 Dry type power transformers
• IEC 60728 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services
• IEC 60730 Class B certification requirements for appliances.
• IEC 60747 Semiconductor devices; Part 1: General
• IEC 60748 Semiconductor devices – integrated circuits
• IEC 60774 VHS/S-VHS video tape cassette system
• IEC 60793 Optical fibers
• IEC 60779 Test methods for electro slag remelting furnaces
• IEC 60801 EMI and RFI Immunity
• IEC 60805 Guide for commissioning, operation and maintenance of storage pumps and of pump-turbines operating as pumps
• IEC 60812 International Standard on Fault Mode and Effects Analysis
• IEC 60815 Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions
• IEC 60825 Laser safety
• IEC 60849 Sound Systems for Emergency Purposes
• IEC 60865-1 Short Circuit Current: Calculation of Effects
• IEC 60870 Tele control equipment and systems
• IEC 60874 Connectors for optical fibers
• IEC 60884 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes
• IEC 60898 Electrical accessories. Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations.
• IEC 60906 IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes
• IEC 60908 Compact disk digital audio system
• IEC 60921 Ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements
• IEC 60929 AC-supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps – Performance requirements
• IEC 60942 Electroacoustic – Sound calibrators
• IEC 60945 Maritime Navigation and Radio communication Equipment and Systems – General Requirements – Methods of Testing and Required Test Results
• IEC 60947 Standards for low-voltage switchgear and control gear
• IEC 60950 Safety of information technology equipment
• IEC 60994 Guide for field measurement of vibrations and pulsations in hydraulic machines (turbines, storage pumps and pump-turbines)
• IEC 61000 Electromagnetic compatibility (EMC)
• IEC 61009 Residual current operated circuit breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's)
• IEC 61010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use
• IEC 61025 Fault tree analysis
• IEC 61030 Domestic Digital Bus - a standard for a low-speed multi-master serial communication bus for home automation applications.
• IEC 61043 Sound intensity meters with pairs of microphones
• IEC 61058 Switches for Appliances
• IEC 61084 Cable trucking and ducting systems for electrical installations
• IEC 61097 Global maritime distress and safety system (GMDSS)
• IEC 61116 Electromechanical equipment guide for small hydroelectric installations
• IEC 61131 Programmable Logic Controllers
• IEC 61149 Safety of mobile radios
• IEC 61156 Multicore and symmetrical pair/qud cables for digital communications
• IEC 61158 Industrial communication networks – Fieldbus specifications
• IEC 61162 Maritime navigation and radio communication equipment and systems, Digital Systems
• IEC 61164 Reliability growth – Statistical test and estimation methods
• IEC 61174 Maritime Navigation and Radio Communications, Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)
• IEC 61194 Characteristic parameters of stand-alone photovoltaic (PV) systems
• IEC 61211 Insulators of ceramic material or glass for overhead lines with a nominal voltage greater than 1 000 V - Impulse puncture testing in air
• IEC 61215 Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval
• IEC 61238 Compression and mechanical connectors for power cables for rated voltages up to 30 kV
• IEC 61241 Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust
• IEC 61277 Terrestrial photovoltaic (PV) power generating systems – General and guide
• IEC 61280 Field testing method for measuring single mode fiber optic cable
• IEC 61286 Character set with electro technical symbols
• IEC 61307 Industrial microwave heating installations – Test methods for the determination of power output
• IEC 61308 High-frequency dielectric heating installations – Test methods for the determination of power output
• IEC 61326 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements
• IEC 61334 Distribution automation using distribution line carrier systems - a standard for low-speed reliable power line communications by electricity meters, water meters and SCADA [1]
• IEC 61345 UV test for photovoltaic (PV) modules
• IEC 61346 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations
• IEC 61347 Lamp Control gear
• IEC 61355 Classification and designation of documents for plants, systems and equipment
• IEC 61362 Guide to specification of hydraulic turbine control systems
• IEC 61364 Nomenclature for hydroelectric power plant machinery
• IEC 61366 Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents
• IEC 61378 Converter Transformers
• IEC 61400 Wind turbines
• IEC 61439 Low-Voltage switchgear and control gear assemblies
• IEC 61467 Insulators for overhead lines - Insulator strings and sets for lines with a nominal voltage greater than 1 000 V - AC power arc tests
• IEC 61499 Function blocks
• IEC 61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
• IEC 61511 Functional safety – safety instrumented systems for the process industry sector
• IEC 61513 Functional safety – safety instrumented systems for the Nuclear Industries
• IEC 61537 Cable management – Cable tray systems and cable ladder systems
• IEC 61549 Miscellaneous lamps - including fragment retention lamps
• IEC 61557 Equipment for measuring electrical safety in low-voltage distribution systems
• IEC 61558 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products
• IEC 61588 Precision clock synchronization protocol for networked measurement and control systems
• IEC 61603 Infrared transmission of audio or video signals
• IEC 61642 Industrial a.c. Networks Affected by Harmonics – Application of Filters and Shunt Capacitors
• IEC 61643 Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems
• IEC 61646 Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval
• IEC 61672 Electroacoustic – Sound level meters
• IEC 61690 Electronic design interchange format, EDIF
• IEC 61701 Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules
• IEC 61724 Photovoltaic system performance monitoring – Guidelines for measurement
• IEC 61727 Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface
• IEC 61730 Photovoltaic modules
• IEC 61753 Fiber optic interconnecting devices and passive components performance standard
• IEC 61784 Industrial communication networks – Profiles
• IEC 61800 Adjustable speed electrical power drive systems
• IEC 61803 Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations
• IEC 61829 Crystalline silicon photovoltaic (PV) array – On-site measurement of I-V characteristics
• IEC 61846 Ultrasonic – Pressure pulse lithotripters – Character tics of fields
• IEC 61850 Communication Networks and Systems in Substations
• IEC 61883 Consumer audio/video equipment - Digital interface
• IEC 61892 Mobile and fixed offshore units, electrical installations
• IEC 61922 High-frequency induction heating installations – Test methods for the determination of power output of the generator
• IEC 61966 Multimedia systems -- Color measurement
• IEC 61968 Application integration at electric utilities – System interfaces for distribution management
• IEC 61970 Application integration at electric utilities – Energy management system application program interface (EMS-API)
• IEC 61992 Railway applications - Fixed installations - DC switchgear
• IEC 61993 Maritime navigation and radio communication equipment and systems.
• IEC 62006 Hydraulic machines - Acceptance tests of small hydroelectric installations
• IEC 62040 Uninterruptible power systems
• IEC 62041 EMC requirements for power transformers, power supplies, reactors and similar products
• IEC 62056 DLM/COSEM communication protocol for reading utility meters
• IEC 62076:2006, Industrial electro heating installations – Test methods for induction channel and induction crucible furnaces
• IEC 62087 Methods of measurement for the power consumption of audio, video and related equipment
• IEC 62097 Hydraulic machines, radial and axial - Performance conversion method from model to prototype
• IEC 62108 Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies – Design qualification and type approval
• IEC/TR 62157 Cylindrical machined carbon electrodes – Nominal dimensions
• IEC 62196 Plugs and sockets for charging electric vehicles
• IEC 62256 Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation and performance improvement
• IEC 62262 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
• IEC 62264 Enterprise-control system integration
• IEC 62270 Hydroelectric power plant automation – Guide for computer-based control
• IEC 62271 Standards for high-voltage switchgear and control gear
• IEC 62278 Railway applications – Specification and demonstration of reliability, availability, maintainability and safety (RAMS)
• IEC 62282 Fuel cell technologies
• IEC 62301 Household electrical appliances – Measurement of standby power
• IEC 62304 Medical Device Software – Software Life Cycle Processes
• IEC 62305 Protection Against Lightning
• IEC 62325 Standards related to energy market models & communications
• IEC 62351 Power System Control and Associated Communications – Data and Communication Security
• IEC 62353 Medical electrical equipment - Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment
• IEC 62365 Digital audio – Digital input-output interfacing – Transmission of digital audio over asynchronous transfer mode (ATM) networks
• IEC 62366 Medical devices – Application of usability engineering to medical devices
• IEC 62379 Common control interface for networked digital audio and video products
• IEC 62388 Maritime Navigation and Radio Communications, Shipborne Radar
• IEC 62395 Electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications
• IEC 62443 Industrial communication networks – Network and system security (DRAFT)
• IEC 62455 Internet protocol (IP) and transport stream (TS) based service access
• IEC 62464 Magnetic resonance equipment for medical imaging
• IEC 62471 Photo biological safety of lamps and lamp systems
• IEC 62474 Material declaration for products of and for the electro technical industry
• IEC 62481 Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines
• IEC 62502 Analysis techniques for dependability – Event tree analysis (ETA)
• IEC 62693 Industrial electro heating installations – Test methods for infrared electro heating installations
• IEC/TS 62796 Energy efficiency in electro heating installations
• IEC 62798 Industrial electro heating equipment – Test methods for infrared emitters
• IEC 80001 Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices – Part 1: Roles, responsibilities and activities
 
IEC&ISO
 
ดังนี้จึงเห็นได้ว่า IEC เป็นมาตรฐานอ้างอิง ที่วิศวกรไฟฟ้าทุกคน จำเป็นต้องเรียนรู้ สำหรับประเทศไทยมาตรฐานนี้จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในขณะนี้ IEC มีสมาชิกเกือยทุกประเทศในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ได้รับการร่วมมือและการผลักดันจาก ISO ( International Standards Organization ) ซึ่งเป็นองค์การเพื่อส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ จึงทำให้ความสำคัญของ IEC มากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ
 
References : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และห้องไฟฟ้า (Electrical Room)
 
QR LINE