การใช้ที่ขวางกั้นหรือผนังกั้นสำหรับแยกส่วนภายในตู้ไฟฟ้า

Classification of assemblies

Internal separation of assemblies by barriers or pertition (Form)

การออกแบบตู้ไฟฟ้าที่พิจารณาถึงการใช้ที่ขวางกั้นหรือกั้นแยกส่วนภายในตู้ไฟฟ้า ซึ่งการแบ่งตู้ไฟฟ้าด้วยผนังกั้น (โลหะ หรือ อโลหะ) ออกเป็นตู้ปิดหรือตอนที่มีที่ขวางกั้นทำให้เกิดผลดังนี้

- การป้องกันมิให้การสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้าของหน่วยมีหน้าที่ใก้ลเคียง ระดับชั้นการป้องกันต้องไม่ตำกว่า IP2X
- การจำกัดความน่าจะเป็นไปได้ของการเริ่มความผิดพลาดเนื่องจากการอาร์ก

Reference : IEC:60439, มอก.1436-2540 (7.7)

QR Line@