การจำแนกตู้ไฟฟ้าตามลักษณะต่างๆ

การจำแนกตู้ไฟฟ้าตามลักษณะต่างๆ (Classification of assemblies)

ตู้ไฟฟ้าจำแนกตามลักษณะต่างๆได้ดังนี้

1. แบบภายนอก (External design)

2. สถานที่ติดตั้ง (The place of installation)

- ตู้ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายในอาคาร  (ASSEMBLY for indoor installation)

ตู้ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  (ASSEMBLY for outdoor installation)

3. ภาวะการติดตั้ง ในแง่การเคลื่อนที่ (The conditions of installation with respect to mobility)
- ตู้ไฟประจำที่ (stationary ASSEMBLY)
- ตู้ไฟแบบตั้งพื้น (floor standing ASSEMBLY)
- ตู้ไฟแบบแขวนผนัง (wall mounting ASSEMBLY)
- ตู้ไฟเคลื่อนที่ (movable ASSEMBLY)

Reference : IEC:60439, มอก.1436-2540 (2.3,2.5.1,2.5.2,2.5.3,2.5.4)

 

QR Line@