รหัสอุปกรณ์รีเลย์ป้องกันตามมาตรฐาน ANSI

รหัสอุปกรณ์รีเลย์ป้องกันตามมาตรฐาน ANSI

ตารางที่ 2.5 รหัสรีเลย์ที่ใช้ในการป้องกันระบบไฟฟ้ากาลังตามมาตรฐาน ANSI รหัสรีเลย์

(ANSI)

ข้อกาหนดและหน้าที่การทางาน

 

2

รีเลย์เริ่มทางานหน่วงเวลา (Time delay starting) หรือรีเลย์สั่งสับ (Closing relay) เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่หน่วงเวลาก่อนหรือหลังจากที่จุดอื่นๆ ทางาน หรือเป็นอุปกรณ์เพื่อควบคุมการปิดเปิดวงจร

 

3

รีเลย์ตรวจสอบ (Checking) หรือรีเลย์แบบยึดระหว่างกัน (Interlocking relay) เป็นรีเลย์ที่ทางานที่มีผลกับตาแหน่งของอุปกรณ์ และยอมให้ทางานตามลาดับตามสภาพแต่ละวัตถุประสงค์

 

21

รีเลย์แบบระยะทาง (Distance relay) เป็นรีเลย์ป้องกันประเภทหนึ่ง ที่ทางานโดยตอบสนองต่อระยะทางในวงจรไฟฟ้า ระหว่างตาแหน่งที่ติดตั้งรีเลย์กับตาแหน่งที่เกิดฟอลต์ในระบบไฟฟ้า

 

25

การซิงโครไนซ์ (Synchronizing) หรือรีเลย์ตรวจสอบสภาวะซิงโครไนซ์ (synchronism-check relay) เป็นอุปกรณ์สาหรับใช้ในการทางานภายใต้วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 2 วงจร เพื่อให้ความถี่ มุมเฟส หรือแรงดันโดยยอมให้สามารถขนานกันได้ทั้ง 2 วงจร

 

27

รีเลย์แรงดันต่า (Under voltage relay) เป็นรีเลย์ชนิดหนึ่ง จะทางานเมื่อแรงดันไฟฟ้าต่ากว่าพิกัดที่กาหนดไว้

 

30

รีเลย์แจ้งเหตุ (Enunciator relay) เป็นอุปกรณ์ปรับตั้งไม่อัตโนมัติ อุปกรณ์ป้องกันจะมีหน้าที่แต่ละหน้าที่แสดงให้เห็น อาจจัดรีเลย์นี้ทาหน้าที่เพื่อการเปิดค้าง

 

32

รีเลย์กาลังแบบมีทิศทาง (Directional power relay) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับทิศทางการไหลของกาลังไฟฟ้า ทาหน้าที่ตรวจจับเมื่อกาลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับทิศทาง

 

37

รีเลย์กระแสต่าเกิน (Undercurrent relay) หรือรีเลย์กาลังไฟฟ้าต่าเกิน (Under power relay) เป็นรีเลย์ชนิดหนึ่ง จะทางานเมื่อกระแสไฟฟ้าลดต่ากว่าค่าที่กาหนดไว้

 

40

รีเลย์ขดลวดสนาม (Field relay) เป็นรีเลย์ที่มีหน้าที่ตรวจจับความผิดปกติของกระแสขดลวดสนามเครื่องจักกลไฟฟ้า

 

44

รีเลย์การเริ่มเดินตามลาดับหน่วย (Unit sequence starting relay) เป็นรีเลย์ที่มีหน้าที่เริ่มเดินหน่วยอื่นๆ ถัดไป

 

46

รีเลย์แบบกลับเฟส (Reverse phase) หรือรีเลย์กระแสสมดุลในเฟส (Phase-balance current relay) เป็นรีเลย์มีหน้าที่ตรวจจับกระแสหลายเฟส เมื่อมีการจัดเรียงเฟสผิดไป

 

47

รีเลย์แรงดันลาดับเฟส (Phase sequence voltage relay) เป็นรีเลย์ที่มีหน้าที่ตรวจจับค่าแรงดันหลายเฟสที่เรียงลาดับตามค่าที่กาหนดไว้

 

48

รีเลย์ลาดับไม่สมบูรณ์ (Incomplete sequence relay) เป็นรีเลย์อุปกรณ์ไฟฟ้ากลับทางหมุน หรือหยุดการทางานเมื่อเฟสลาดับไม่สมบูรณ์ โดยอาจมีสัญญาณเตือนบอกเหตุ

 

49

รีเลย์ความร้อนเครื่องกลไฟฟ้า (Machine thermal relay) เป็นรีเลย์ทาหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิของอาร์เมเจอร์หรือขดลวดอื่นๆ รีเลย์จะทางานเมื่ออุณหภูมิเกินค่าที่กาหนด

 

50

รีเลย์กระแสเกินชนิดทางานทันที (Instantaneous over current relay) เป็นรีเลย์ที่ทางานทันทีเมื่อกระแสเกินหรือเกิดฟอลต์ในระบบไฟฟ้า

 

51

รีเลย์กระแสสลับกระแสเกิน-เวลา (AC time over current relay) เป็นรีเลย์ที่ทางานเวลาตายตัวหรือหน่วงเวลา ซึ่งค่ากระแส-เวลาจะทางานเป็นสัดส่วนผกผันกัน และจะทางานเมื่อกระแสสลับในวงจรเกินกว่าค่าที่กาหนด

 

52

เซอร์กิตเบรกเกอร์กระแสสลับ (AC circuit breaker) เป็นอุปกรณ์ทาหน้าที่สับและตัดกระแสเมื่อเกิดฟอลต์แก่วงจรไฟฟ้ากาลัง ส่วน 52a เป็นหน้าสัมผัสเปิดช่วยและ 52b เป็นหน้าสัมผัสปิดช่วย

 

55

เพาเวอร์แฟกเตอร์รีเลย์ (Power factor relay) เป็นรีเลย์ที่จะทางานเมื่อวงจรไฟฟ้ามีเพาเวอร์แฟกเตอร์ต่ากว่าค่าที่กาหนด

59

รีเลย์แรงดันเกิน ( Overvoltage relay) เป็นรีเลย์ที่จะทางานเมื่อแรงดันเกินกว่าค่าที่กาหนด

 

64

รีเลย์ป้องกันไฟรั่วลงดิน (Grand protective relay) รีเลย์นี้จะทางานเมื่อฉนวนของเครื่องกลไฟฟ้า หม้อแปลงหรืออื่นๆ บกพร่อง มีกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านโครงโลหะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าลงสู่ดิน

67

รีเลย์กระแสสลับกระแสเกินแบบมีทิศทาง (AC directional over current relay) เป็นรีเลย์ตรวจจับกระแสเกิน ในทิศทางการไหลของกระแสที่กาหนด

68

รีเลย์กั้น (Blocking relay) เป็นรีเลย์ที่ส่งสัญญาณกีดกั้นการทริปที่เกิดจากฟอลต์ภายนอกของสาวส่งภายใต้ภาวะที่กาหนด

74

รีเลย์สัญญาณเตือน (Alarm relay) รีเลย์นี้เปรียบเทียบได้กับการแจ้งเหตุ เช่น ใช้ทางาน หรือทาให้มองเห็นหรือได้ยินเสียงเตือน

79

รีเลย์กระแสสลับชนิดสับซ้า (AC reclosing relay) เป็นรีเลย์ที่ควบคุมให้สับซ้าโดยอัตโนมัติ และเปิดค้างเพื่อตัดวงจรไฟฟ้า

81

รีเลย์ความถี่ (Frequency relay) รีเลย์นี้จะทางานเมื่อความถี่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่กาหนด

 

85

รีเลย์คลื่นพาห์หรือสายสื่อสารตอบสนองเครื่องรับ (Carrier or pilot wire receive relay) เป็นรีเลย์ตรวจจับฟอลต์ระหว่างสถานีได้ โดยใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างรีเลย์

 

86

รีเลย์เพื่อการเปิดค้าง (Locking-out relay) เป็นรีเลย์ที่ใช้ไฟฟ้า ทางานไม่อัตโนมัติ หรือใช้ไฟฟ้าปรับตั้งซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมการหยุดใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อเกิดสภาวะไม่ปกต

 

87

รีเลย์ป้องกันแบบผลต่าง (Differential protective relay) เป็นรีเลย์ป้องกันโดยวิธีเปรียบเทียบค่า ทางไฟฟ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ของกระแส 2 จานวนเปรียบเทียบกัน

 

92

รีเลย์แรงดันและกาลังไฟฟ้าแบบมีทิศทาง (Voltage and power directional relay) เป็นรีเลย์ที่ ยินยอมหรือเกิดจากการต่อวงจร 2 วงจร เมื่อแรงดันมีความแตกต่างเกินค่าในทิศทางที่กาหนด และเป็นเหตุให้วงจรทั้ง 2 ถูกปลดออกจากกันเมื่อกาลังไฟฟ้าเกินค่ากว่าทิศทางอีกด้านหนึ่ง

 

94

รีเลย์การทริปหรือทริปได้อิสระ (Tripping or trip free relay) เป็นรีเลย์ที่ทาหน้าที่ทริปเซอร์กิต เบรกเกอร์คอนทาคาพาซิเตอร์ หรือทริปอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ หรือป้องันวงจรการตัดกระแสให้ เปิดวงจรอย่างอัตโนมัต

 

 

QR Line@