ประเภทของโมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์

ประเภทของโมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์

โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่พบบ่อยในท้องตลาดมี 2 ประเภทคือ เทอร์มัลแมกเนติกเซอร์กิตเบรกเกอร์(Thermal Magnetic Circuit Breaker) และโซลิดสเตททริปเซอร์กิตเบรกเกอร์(Solid State Trip Circuit Breaker)

      1.เทอร์มัลแมกเนติกเซอร์กิตเบรกเกอร์(Thermal Magnetic Circuit Breaker) เบรกเกอร์แบบนี้มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วนคือ 
           - เทอร์มัล ยูนิต(Thermal unit) ใช้สำหรับปลดวงจรเมื่อมีกระแสไหลเกินอันเนื่องมาจากการใช้โหลดมากเกินไป หลักการทำงานคือ เมื่อมีกระแสเกินไหลผ่านโลหะ ไบเมทัล(Bimetal) (เป็นโลหะ 2 ชนิด ที่มีสัมประสิทธิ์ ทางความร้อน ไม่เท่ากัน) จะทำให้ไบเมทัลโก่งตัว ไปปลดอุปกรณ์ทางกล และทำให้เบรกเกอร์ ตัดวงจร เรียกว่า การตัดการทำงานจากกระแสเกิน(Trip) การปลดวงจรแบบนี้ ต้องอาศัยเวลาพอสมควร ขึ้นอยู่กับ กระแสขณะนั้น และความร้อนที่เกิดขึ้นจนทำให้ไบเมทัลโก่งตัว

เทอร์มัลแมกเนติกเซอร์กิตเบรกเกอร์(Thermal Magnetic Circuit Breaker)

 - แมกเนติกยูนิต(Magnetic Unit)  ใช้สำหรับปลดวงจรเมื่อเกิดกระแสลัดวงจรหรือมีกระแสค่าสูงๆ ประมาณ 8-10 เท่าขึ้นไปไหลผ่านหลักการทำงานคือ เมื่อกระแสจำนวนมากไหลผ่าน จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กความเข้มสูง ดึงให้อุปกรณ์การปลดวงจรทำงานได้ การตัดวงจรแบบนี้เร็วกว่าแบบแรกมากโอกาสที่เบรกเกอร์จะชำรุดจากการตัดวงจรจึงมีน้อยกว่า

โซลิดสเตททริปออร์อิเล็กทรอนิกทริปเซอร์กิตเบรกเกอร์(Solid State Trip or Electronic Trip Circuit Breaker)

 2.โซลิดสเตททริปออร์อิเล็กทรอนิกทริปเซอร์กิตเบรกเกอร์(Solid State Trip or Electronic Trip Circuit Breaker) เป็นเบรกเกอร์ชนิดหนึ่งที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่วิเคราะห์กระแส เพื่อสั่งปลดวงจรหลักการทำงานคือ จะมี เคอเรนท์ทรานฟอร์เมอร์(Current Transformer) อยู่ภายในตัวเบรกเกอร์ ทำหน้าที่คอยแปลงกระแสให้ต่ำลง ตามอัตราส่วนของเคอเรนท์ทรานฟอร์เมอร์ และมีไมโครโปรเซสเซอร์ คอยวิเคราะห์กระแส หากมีค่าเกินกว่าค่าที่กำหนด จะสั่งให้ทริปปิ้ง คอล์ย(Tripping Coil)  ดึงอุปกรณ์ทางกลให้เบรกเกอร์ปลดวงจร ที่ด้านหน้าของเบรกเกอร์ชนิดนี้ จะมีปุ่มปรับค่ากระแสปลดวงจร , เวลาปลดวงจร และอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้ง อุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า แอมป์มิเตอร์ แอนด์ ฟอล์ทอิดิเคเตอร์ (Amp Meter & Fault Indicator

) ซึ่งสามารถแสดงสาเหตุการ ผิดพลาดของวงจรและค่ากระแสได้ ทำให้ทราบสาเหตุของการปลดวงจร

 

QR Line@