การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ข้อที่ 5

ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่มีความรู้

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชำรุด หากท่านไม่มีความรู้ความชำนาญในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น อย่าทำการแก้ไขเองโดยเด็ดขาด และหากเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดขณะกำลังทำงานอยู่ ให้รับถอดเต้าเสียบออกทันที และแจ้งช่างที่เกี่ยวข้องมาทำการแก้ไข 

 

QR Line@