การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ข้อที่ 9

ก่อสร้างใกล้แนวสายไฟฟ้าสิ้นชีวามามากแล้ว

การทำงานก่อสร้างใด ๆ ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอุปกรณ์ หรือวัสดุก่อสร้างอาจจะสัมผัสกับสายไฟฟ้าแรงสูงได้ขณะทำงาน จะทำให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้ ผู้รับเหมาก่อสร้างควรดำเนินการดังนี้

ติดต่อสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อดำเนินการเอาฉนวนมาครอบสายไฟฟ้าแรงสูง
แจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าใกล้สายแรงสูง
ยิงนกเกาะสายไฟอาจมีภัยมาถึงตัว

การยิงนกหรือยิงสัตว์ที่อยู่บนเสาหรือสายไฟฟ้า ทำให้เกิดความเสียหายดังนี้

ท่านอาจได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้
อาจเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน
ทำให้ทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียหาย
หากท่านพบบุคคลใดยิงนกที่เกาะสายไฟฟ้าแรงสูง ควรแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้ทราบโดยเร็ว
CR : https://www.pea.co.th/peawiki/Pages/wiki_003.aspx

 

QR Line@