การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ข้อที่ 10

ยิงนกเกาะสายไฟอาจมีภัยมาถึงตัว

การยิงนกหรือยิงสัตว์ที่อยู่บนเสาหรือสายไฟฟ้า ทำให้เกิดความเสียหายดังนี้

  • ท่านอาจได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้

  • อาจเกิดกระแสไฟฟ้าดับ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน

  • ทำให้ทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียหาย

    หากท่านพบบุคคลใดยิงนกที่เกาะสายไฟฟ้าแรงสูง ควรแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ใกล้ทราบโดยเร็ว 

QR Line@