(5.) การเลือกขนาดสายไฟ ตามมิเตอร์ไฟบ้านสำหรับผู้สร้างบ้านใหม่ และบุคคลทั่วไป

(5.) การเลือกขนาดสายไฟ ตามมิเตอร์ไฟบ้านสำหรับผู้สร้างบ้านใหม่ และบุคคลทั่วไป

ขนาดต่ำสุดของสายดินที่เดินไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเต้ารับให้มีขนาดเป็นไปตามขนาดปรับตั้งของเครื่องป้องกันกระแสเกินตามตารางต่อไปนี้

ขนาดต่ำสุดของสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของ
เครื่องป้องกันกระแสเกิน (แอมแปร์)
ขนาดต่ำสุดของสายดินตัวนำทองแดง
(ตร.มม.)
6 - 16
1.5
20 - 25
4
30 - 63
6
80 - 100
10
125 - 200
16
225 - 400
25
500
35
600 - 800
50
1,000
70
1,200 - 1,250
95
1,600 - 2,000
120
2,500
185
3,000 - 4,000
240
5,000 - 6,000
420
หมายเหตุ เครื่องป้องกันกระแสเกิน อาจจะเป็นฟิวส์หรือเบรกเกอร์ (สวิตช์อัตโนมัติ) ก็ได้

 

ตัวอย่างขนาดสายไฟฟ้าชนิดที่มีสายดินตาม มอก. 11-2531
ขนาดสายไฟพร้อมสายดิน (ตร.มม.)
สายดินใช้สายเดี่ยว (THW) ฉนวนสีเขียว (ตร.มม.)
สายไฟ
สายดิน
ขนาดสายดิน
2.5
1.5
2.5
4.0
2.5
2.5
6.0
4.0
4.0
10.0
4.0
4.0
16.0
6.0
6.0
25.0
6.0
6.0
35.0
10.0
10.0
หมายเหตุ ในกรณีที่สายดินเดินด้วยสายเดี่ยว สำหรับสายเส้นไฟตั้งแต่ขนาด 2.5 ตร.มม.ลงไป
ขอแนะนำให้ใช้ขนาดสายดินเท่ากับขนาดสายเส้นไฟ เช่น

 

ขนาดสายไฟ (ตร.มม.)
ขนาดสายดิน (ตร.มม.)
2.5
2.5
1.5
1.5
1.0
1.0
 

 

Cr. http://www.ebigthailand.com/article.php?title=meter

 

QR Line@