Pilot Lamp

Pilot Lamp

เป็นหลอดที่แสดงสถานการณ์ทำงานเพื่อบอกให้รู้ว่ามีไฟจ่ายเข้ามายังตู้สวิทช์บอร์ดหรือไม่ Pilot Lamp มี 2 แบบ คือ
3.1 แบบมีหม้อแปลงแรงดัน
3.2 แบบไม่มีหม้อแปลงแรงดัน
แบบมีหม้อแปลงแรงดันจะลดแรงดันให้ต่ำลงเพื่อให้เหมาะสมกับแรงดันหลอด เช่น 220/6.3V. เป็นต้น

 

QR Line@