page contents
  สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ซ้อมดับเพลิงปี 2557

ซ้อมดับเพลิงปี 2557

วันที่ 21 มิถุนายน 2557 บ.ต.วิชชุกรณ์ จำกัด ได้มีการจัดอบรมซ้อมดับเพลิง โดยมีวิทยากรณ์ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์

มาให้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและภาคปฎิบัติ การจำแนกประเภทของสารดับเพลิงต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การหนีไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง รวมถึงวิธีการดับไฟที่ถูกต้อง เพื่อให้พนักงานสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

Tags :

view